Przejdź do treści

FAQ

Szukamy startupów posiadających produkt z takich obszarów jak : Industrial Internet of Things (IIoT), Fintech oraz Biotechnologia farmaceutyczna, którego odbiorcą lub partnerem mogą być duże firmy technologiczne. Program jest skierowany do startupów chcących rozwijać swoje produkty w kooperacji z dużymi przedsiębiorstwami.

Nie wykluczamy współpracy z jednoosobowym zespołem, w przypadku gdy zgłoszony projekt lub rozwiązanie będzie interesujące dla komitetu oceniającego. Z własnego doświadczenia wiemy jednak, że praca nad rozwojem produktu wymaga kompetencji z różnych obszarów i bez odpowiednio doświadczonego zespołu ryzyko niepowodzenia jest wysokie.

Nie ma potrzeby posiadania firmy na etapie zgłaszania projektu. Natomiast by móc uczestniczyć w pełni w programie akceleracyjnym (w tym otrzymywać wsparcie finansowe oraz usługi podstawowe i specjalistyczne) należy posiadać zarejestrowaną spółkę z o.o.

Aplikowanie oraz udział w programie jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą tylko koszty swojego zakwaterowania oraz dojazdu do Rzeszowa podczas weekendowych spotkań akceleracyjnych.

W ramach programu możemy przekazać do 200 000 zł na jeden projekt w zależności od oceny zasadności planowanych wydatków. Decyzję o przyznaniu środków oraz harmonogramu ich wypłaty podejmowane są przez zespół inwestycyjny. Dodatkowo w ramach Akceleratora IDEA Global – projekt może otrzymać pakiet standardowych i specjalistycznych usług doradczych w zależności od indywidualnego zapotrzebowania startupu.

Środki z puli do 200 000 zł możesz przeznaczyć na realizację zadań ustalonych z zespołem akceleratora, które mają pozwolić na wdrożenie ich u Odbiorcy Technologii, w tym na: wynagrodzenia pracowników startupu uczestniczących w indywidualnym programie akceleracji; zakup usług innych, niż doradcze; zakup środków trwałych; zakup wartości niematerialnych i prawnych

Nie, jako Akcelerator IDEA Global nie obejmujemy udziałów w żadnym projekcie biorącym udział w akceleracji. Nie wykluczamy jednak zainteresowania inwestycją w obiecujące projekty przez Odbiorców Technologii lub fundusze inwestycyjne. Wszystkie takie działania są już jednak indywidualną decyzją startupu, natomiast jesteśmy w stanie go wspomóc w zakresie ustalania warunków transakcji.

Nie, nie istnieje. Jednocześnie każdy zespół powinien wydelegować co najmniej 2 osoby do kontaktu z akceleratorem. Ze względów logistycznych w spotkaniach po stronie startupu w Rzeszowie może uczestniczyć maksimum 4 osoby.

Planujemy udział co najmniej 48 projektów w czterech turach akceleracyjnych trwających od 3 do 6 miesięcy.

Środki przekazywane są na podstawie akceptacji regulaminu programu akceleracyjnego oraz dwustronnej umowy pomiędzy startupem a akceleratorem.

Nie, jest to zależne od założonych celów i nawiązania współpracy z naszymi dużymi partnerami. Jeśli te cele uda się osiągnąć przed czasem, jako akcelerator spełniliśmy swoje zadanie. Jednocześnie jeśli zespół nie będzie realizował ustalonych kamieni milowych procesu akceleracji, zastrzegamy sobie możliwość wykluczenia zespołu z programu akceleracyjnego.

Wnioskodawcy powinni mieć ukończone 18 lat.

Tak, spółka taka nie powinna działać dłużej niż 5 lat oraz nie powinna posiadać statusu średniego czy dużego przedsiębiorstwa w rozumieniu polskich oraz unijnych przepisów.

Tak, przedsiębiorcę który może otrzymać dofinansowanie uznaje się mikro- lub małych przedsiębiorców nienotowanych na giełdzie w okresie do 5 lat od dnia ich rejestracji w odpowiednim rejestrze, którzy nie dokonali podziału zysków i nie zostali utworzeni w wyniku połączenia.

Jeśli posiadasz pytanie, które nie znajduje się na liście prześlij je na: biuro@ideaglobal.pl